Zhou Qiang
Zhou Qiang, male, ethnic Han, born in April 1960, native of Huangmei, Hubei Province,Member of the 16th,17th and 18th CPC central committees, President and Party secretary of the Supreme People's Court of PRC, and Chief Justice.


Shen Deyong
Shen Deyong, Male, ethnic Han, born in February 1954, native of Xiushui, Jiangxi Province,Member of the Standing Committee of the 16th CPC Central Commission for Discipline Inspection, Member of the 17th CPC Central Commission for Discipline Inspection, Executive Vice President and Vice Party Secretary of the Supreme People's Court of PRC, Member of the Judicial Committee, and Grand Justice of the first rank.Jiang Bixin

Li Shaoping

Nan Ying

Jiang Wei

Zhang Shuyuan

Tao Kaiyuan

Xu Jiaxin

Sun Huapu

Liu Haiquan

Du Wanhua

Hu Yunteng

Liu Guixiang

Pei Xianding